Знаете ли, че съгласието и съгласието са различни термини със съответните значения, въпреки че в края имат същото звучане? Това са думи, които също могат да се използват в подобни контексти, за да сигнализират съгласие, но всеки носи по-конкретно значение, базирано на хората, които участват.

Макар да се използва като глаголи, да се съгласи означава да даде одобрение, докато да се съгласи, е да изрази желание. Като съществителни, съгласието означава споразумение или акт на съгласие, докато съгласието означава доброволно споразумение или разрешение, дадено от физическо лице.

Какво е Assent?

Съгласието се определя като споразумение от лице, което все още е на пълнолетие, за да даде съгласие за участие в определена дейност. Обикновено това се прилага, когато например трябва да се правят изследвания и субектите са непълнолетни или деца. Това са хора, които не са в състояние да дадат информирано съгласие, но те могат да дадат съгласието си, докато техните родители или законни настойници дават съгласието от тяхно име.

В ясно обяснение, съгласието означава споразумение в лицето на него.

Какво е съгласието?

Разрешението се счита за съгласие, когато дадено лице доброволно се съгласи на предложение, желание или искане от друго лице. Въпреки че е термин от обща реч, той може да изрази по-конкретни определения, например в областта на медицината, сексуалните отношения, закона и научните изследвания.

От своя страна съгласието означава съгласно, дадено и информирано съгласие.

Видове съгласия

Има пет основни типа съгласие. Те включват:

  • Включено съгласие: - това съгласие не е изрично дадено от физическо лице. По-скоро се извежда от действията на човека, от тяхното мълчание, бездействие или от фактите и обстоятелствата около ситуацията в момента. Изразено съгласие: - това е ясно и безпогрешно заявено съгласие, а не подразбиращо се. Този тип се дава устно, писмено или невербално (като се използват жестове като кимане). Информирано съгласие: - това е вид съгласие, дадено от дадено лице с ясното разбиране и оценяване на фактите, които се намират, последиците, както и последиците от това, в което те са съгласни да участват. Това съгласие обикновено се дава в медицинските и изследователски области. Заменено съгласие: - това се нарича също доктрина на заместено решение и се дава, за да се даде възможност на дадено лице да опита да установи решението на некомпетентно лице, ако го е направило, когато е било некомпетентно.

Разлика между съгласието и съгласието

значение

Съгласието означава съгласие с нещо, искане или дейност, докато съгласието означава даване на разрешение за нещо да се случи, участие в дейност или доброволно да се съгласи на предложение или искане.

възраст

Съгласието се получава само от хора, които са на пълнолетие, докато съгласието е получено от хора под законната възраст за съгласие.

Който дава съгласие срещу Кой дава съгласие

Ако проект, който изисква разрешение, включва възрастни, тогава е необходимо съгласие, но ако то включва деца, тогава трябва да се получи съгласие, докато възрастен, представляващ непълнолетните, ще даде съгласието от тяхно име.

Assent Vs. Съгласие в научните изследвания

Докато провежда изследвания с хора, съгласието се отнася до правно сключено споразумение между изследователя и участника, докато съгласието се отнася до желание на субекта да участва в изследването.

Assent Vs. Съгласие в правното поле

В правната област съгласието е правно обвързващо споразумение, докато съгласието не е правно обвързващо.

Assent Vs. Съгласие: Таблица за сравнение

Обобщение на Assent Vs. съгласие

Преди да се случи каквато и да е дейност, включваща повече от един човек, трябва да има взаимно съгласие между участниците. Разликата възниква, когато участващите субекти са над или под правната възраст на издаване на съгласие. Тази разлика разкрива цялата разлика между съгласие и съгласие, тъй като съгласието е за възрастни или юридически квалифицирани хора, докато съгласието е за непълнолетни лица или хора, които не са квалифицирани да дават съгласие.

Препратки

  • Кредит за изображение: https://pixabay.com/photos/agree-english-consent-contract-1728448/
  • Кредит за изображение: http://www.thebluediamondgallery.com/handwriting/images/consent.jpg
  • „Съгласие срещу съгласието - каква е разликата? - писане обяснено“. Писане обяснено, 2019 г., https://writingexplained.org/assent-vs-consent-difference. Достъп до 19 март 2019 г.
  • „Съгласие и съгласие | Съвет за институционален преглед“. Uaf.Edu, 2019, https://www.uaf.edu/irb/faqs/consent-and-assent/. Достъп до 19 март 2019 г.
  • „Трябва ли да получите съгласие и / или съгласие?“. Unk.Edu, 2019, http://www.unk.edu/academics/gradstudies/irb/application-procedure/flow-chart/assent-or-consent.php. Достъп до 19 март 2019 г.