Биномиално срещу нормално разпределение

Вероятните разпределения на случайни променливи играят важна роля в областта на статистиката. От тях вероятностното разпределение и нормалното разпределение са две от най-често срещаните в реалния живот.

Какво е биномиално разпределение?

Биномиално разпределение е разпределението на вероятността, съответстващо на случайната променлива X, която е броят на успехите на крайна последователност от независими експерименти да / не, всеки от които има вероятност за успех p. От определението на X е видно, че това е дискретна случайна променлива; следователно, биномното разпределение също е дискретно.

Какво е нормално разпределение?

Това разпределение се нарича нормално, тъй като повечето естествени явления следват нормалното разпределение. Например, IQ на човешката популация обикновено се разпределя. Както се вижда от графиката, тя е едномодална, симетрична по отношение на средната и оформена камбана. Средната стойност, режимът и медианата съвпадат. Площта под кривата съответства на частта от населението, отговаряща на дадено условие.

Каква е разликата между биномиални и нормални разпределения?