Основното предчувствие на гражданското право е да се осигури лесна достъпност за всички граждани до техния кодекс за поведение, който е добре написан. Съдиите трябва да следват написаното. Това е най-старата правна рамка в света, която съществува и днес на практика. Източникът на гражданското право е фино предписан в набор от стандартни правила и разпоредби, подходящи за всеки предмет. Този сборник е подреден в класифициран ред. Тя може да бъде наречена като сборник от подобни статии, написани в стактото стил.

Законът на законодателната власт създава законовите кодекси, които обхващат всички предишни устави, отнасящи се до темата, включително необходими промени, изменяни от съда от време на време. Всъщност в определени случаи това води до създаването на нова правна концепция.
Общото и ислямското право са другите две правни системи, достъпни за прибягване.
Наполеон Бонапарт представи Кодекс Наполеон, който е добър модел на гражданското право. Този код се състои от следните компоненти:

  •  лица Форми на собственост Начини за придобиване на собственост

Гражданското право често се нарича римско или романо-германско право. Терминът гражданско право е английският превод на латинския термин Jus Civile, означаващ граждански закон, който е бил терминът, използван за описание на съдебната му система. Напротив, терминът общо право е въведен в Англия от англофонците, за да опише правната си рамка.

Основната разлика между двете е, че митницата диктува общото право, докато гражданското право е писано и което трябва да се спазва от съдилищата. Кодифицирането обаче не е никакво средство за класифициране на гражданското право в отделна единица. Основната разлика между гражданското и общото право е в неговия методологичен подход към уставите и кодексите, освен разликата в кодификацията. Страните, които следват гражданската система на юрисдикция, законодателствата са основният източник на право. Това означава, че всички съдилища и съдии вземат окончателното си решение въз основа на устава и кодексите, които са предвидени за намиране на решение за подобни проблеми.

Основните правила и принципи трябва да бъдат изучени подробно от съдилищата, преди да се стигне до заключение по всеки граждански въпрос. За да постигнат съгласуваност, те трябва понякога да правят аналогии от записаните разпоредби за попълване на лакуните в системата. От друга страна, случаят е единственият източник на закон в общото право и всеки устав се разглежда като допълнение, за да помогне в процеса на вземане на решения.
Резюме:
1. Цивилното законодателство е създадено във Франция. Общото право е започнато в Англия
2. Общото право варира в отделни случаи в зависимост от обичаите на обществото, докато гражданското право има предварително определен писмен набор от устави и кодове за справка.
3. Съдебното решение по общото право варира, докато в гражданското право съдиите трябва стриктно да следват кодификацията, написана в книгата.

Препратки