Ключовата разлика между Homo и Lumo е, че HOMO дарява електрони, докато LUMO получава електрони.

Термините HOMO и LUMO са подтопична „теория на молекулярната орбита“ в общата химия. Терминът HOMO означава „най-високо заета молекулярна орбитала“, докато терминът LUMO означава „най-ниска незаета молекулярна орбитала“. Наричаме ги „гранични орбитали“. Молекулярната орбитала дава най-вероятното местоположение на електрон в атом. Молекулярните орбитали се образуват от комбинацията от атомни орбитали на два отделни атома, за да споделят своите електрони. Това споделяне на електрон образува ковалентна връзка между атомите. При формирането на тези молекулярни орбитали те се разделят на две форми като HOMO и LUMO.

СЪДЪРЖАНИЕ

1. Преглед и ключова разлика
2. Какво е Homo
3. Какво е Lumo
4. Паралелно сравнение - Homo срещу Lumo в таблична форма
5. Резюме

Какво е Homo?

HOMO означава най-високо заетата молекулярна орбитала. Електроните в тези молекулярни орбитали могат да бъдат дарени на молекулни орбитали от типа LUMO. Това е така, защото тези молекулярни орбитали съдържат слабо прикрепени електрони. Тези молекулни орбитали са най-достъпната форма за ковалентно химично свързване. Наличието на тези молекулярни орбитали е характерно за нуклеофилните вещества.

HOMO има ниска енергия. Следователно, електроните са склонни да се задържат в тези молекулярни орбитали; защото електроните се опитват първо да попълнят ниските енергийни нива. Ето защо ги наричаме „заети орбитали“. Освен това, в присъствието на светлина, възбуждането на електрон може да дари електрони от HOMO на LUMO.

Какво е Lumo?

LUMO означава най-ниската незасегната орбитална молекула. Тези молекулярни орбитали могат да приемат електрони от HOMO. Както подсказва името му, тези орбитали не са заети; по този начин, не съдържа електрони. Това е така, защото енергията на тези орбитали е много висока и електроните са склонни да заемат първо ниско ниво на енергия. Освен това тези молекулярни орбитали са характерни за електрофилните вещества.

Освен това, ако осигурим светлинна енергия, електроните на HOMO могат да се възбудят и да се преместят в LUMO. Ето защо казваме, че LUMO може да приема електрони.

Каква е разликата между Homo и Lumo?

HOMO означава най-високо заетата молекулярна орбитала, докато терминът LUMO означава най-ниската незаети молекулярна орбитала. И двете форми на орбитали са важни при ковалентното химично свързване, особено при образуването на пи връзки. Като основна разлика между Homo и Lumo можем да кажем, че HOMO може да дарява електрони, докато LUMO може да приема електрони. Освен това присъствието на HOMO е характерно за нуклеофилите, докато наличието на LUMO е характерно за електрофилите.

Инфографиката по-долу представя повече подробности за разликата между Homo и Lumo.

Разлика между Homo и Lumo в таблична форма

Обобщение -Homo срещу Lumo

Теорията на граничната молекулярна орбита обяснява образуването на молекулни орбитали от тип HOMO и LUMO. Въпреки че има няколко разлики между тези два типа, основната разлика между Homo и Lumo е, че Homo дарява електрони, докато Lumo получава електрони.

справка:

1. Хънт, Йън Р. „Глава 10: Въведение в теорията на МО”. Глава 13 - Основи на ЯМР. Налични тук
2. „Въведение в молекулярната орбитална теория.“ ИНДИКАТОРИ ACID_BASE, Хенри Жепа. Налични тук

С любезност на изображенията:

1. "Молекулна HOMO-LUMO диаграма" от Tomgally (Public Domain) през Commons Wikimedia