IHRM срещу вътрешен HRM

„HRM“ означава „управление на човешките ресурси“, от които има два основни типа: Международен HRM или IHRM, и Вътрешен HRM или ясно HRM. И така, как се различават тези две системи за управление?

От самото име вече би трябвало да имате представа, че МКПЧ работят в международен план или извън националните граници, докато вътрешният му колега работи в рамките на установените, местни и национални граници. В тази връзка също се очаква МКПЧ да следват не само повече правила и разпоредби, но и по-строги международни политики като тези, свързани с данъчното облагане на международното място на работа, протоколите за заетост, езиковите изисквания и специалните разрешителни за работа. За местните HRMs правилата и разпоредбите, които трябва да се следват, са точно по отношение на местното данъчно облагане и обикновените въпроси, свързани с заетостта.

ИХРМ имат по-широка перспектива, тъй като международните организации обслужват три различни типа или категории служители: HCN, PCN и TCN. HCN или граждани на приемащата държава са служители, които все още са граждани на нацията, където в момента се намира чуждестранният спомагателен клон на организацията. PCNs или граждани на родителите на родителите са емигрантите, които работят в друга държава, освен тяхната първоначална държава. И накрая, TCN или граждани на трети страни са предимно тези, които са държавно или военно наети служители. Договореният персонал нито представлява изпълнителя (правителството), нито приемащата държава.

Тъй като IHRMs често се занимават с емигранти, ръководителят на IHRM трябва да посъветва последните да участват в специални социално-културни сесии и потапяне, които ще им помогнат да се адаптират към чуждата страна. Това противоречи на традиционната настройка за HRM, при която този тип обучение вече не се изисква. Емигрантът може също така да получи по-голямо внимание като училищно обучение на децата си, както и специални възможности за работа на съпруга.

В IHRM има и повече рискове, тъй като има повече външни фактори. Ръководството трябва да е готово да посрещне последствията, ако експатрионът не постига по-добри резултати. Други фактори като дипломатически връзки между страната на произход и тази страна също могат да повлияят на условията на труд. Ползите от PCN и TCN също могат да бъдат застрашени, ако обменните курсове на валутата станат внезапно неблагоприятни.

Резюме:

1. В IHRM работи извън националните граници, докато вътрешните HRM работят в рамките на границите.
2.ИХРМ имат повече функции и са обект на по-строги международни правила и са по-изложени на по-широк спектър от дейности, за разлика от вътрешните HRM.
3.В IHRM има постоянна промяна за по-широк набор от перспективи.
4. В IHRM се обръща по-голямо внимание на личното благосъстояние на асоциирания или емигрантския служител.
5.В IHRM има повече рискове, отколкото във вътрешния HRM.

Препратки