Ключова разлика - социално изключване срещу уязвимост
 

Социалното изключване и уязвимостта са две свързани понятия, между които може да се установи ключова разлика. Социалното изключване се отнася до процеса на маргинализиране на индивиди или групи от определено общество, където те са лишени от пълно участие в различни социални, икономически и политически дейности на това общество. От друга страна, социалната уязвимост се отнася до неспособността на даден човек или общност да се противопостави на негативни ситуации или въздействия. Връзката между тези понятия е, че социалното изключване може да доведе хората до социална уязвимост. Той действа като стресор, създал уязвимост при индивидите и групите.

Какво е социално изключване?

Социалното изключване се отнася до процеса на маргинализиране на индивиди или групи от определено общество, където те са лишени от пълно участие в различни социални, икономически и политически дейности на това общество. Това може да се случи както на хора, така и на хора от различни общности. В съвременния свят хората са социално изключени поради техния цвят на кожата, религия, етническа принадлежност, увреждане, сексуална ориентация и пр. Нека вземем пример за разбирането на това. В някои компании хомосексуалните търпят дискриминация по отношение на заетостта. Това е форма на социално изключване, основаваща се на сексуална ориентация. Подобни практики действат и за хора с увреждания.

Това подчертава, че социалното изключване създава контекст, в който групи от индивиди са не само маргинализирани от обществото, но и дискриминирани. Следователно те не са в състояние да участват пълноценно в социалните дейности. Друга особеност е, че социалното изключване води до отказ на достъп и възможност. Групите могат да изпитат липса на достъп или отказ за достъп до образование, социални услуги, благополучие и т.н.

Разлика между социалното изключване и уязвимостта

Какво е социална уязвимост?

В най-широкия си смисъл уязвимостта се отнася до излагане на вреда или атака. Това е ситуация, в която човек не е в състояние да се защити. Когато говорим за уязвимост, има различни видове към нея като социална, когнитивна и военна уязвимост. От трите ще се съсредоточим върху социалната уязвимост.

Социалната уязвимост се отнася до неспособността на даден човек или общност да се противопостави на негативни ситуации или въздействия. Те могат да бъдат посочени като стресори. Стресорите включват социално изключване, различни форми на злоупотреба и природни бедствия. В този смисъл връзката между социалното изключване и социалната уязвимост е, че социалното изключване е условие, което създава уязвимост у хората. Социолозите подчертават, че социалната уязвимост главно се дължи на структурни фактори като социалното неравенство. Въпреки че човек може да бъде в състояние да се откъсне от такова състояние, той продължава да е по-голямата част.

Има два модела, които се използват за изчисляване на уязвимостта. Те са модел за опасност от риск и модел за освобождаване под налягане. Моделът за опасност от риск е създаден, за да разбере въздействието на опасност и чувствителността на онези, които са били изложени на събитието. Вторият модел на модела за освобождаване под налягане анализира прогресията на уязвимостта.

Ключова разлика - социално изключване срещу уязвимост

Каква е разликата между социалното изключване и уязвимостта?

Определения за социално изключване и уязвимост:

Социално изключване: Социалното изключване се отнася до процеса на маргинализиране на индивиди или групи от определено общество, където те са лишени от пълно участие в различни социални, икономически и политически дейности на това общество.

Социална уязвимост: Социалната уязвимост се отнася до неспособността на даден човек или общност да се противопостави на негативни ситуации или въздействия.

Характеристики на социалното изключване и уязвимостта:

Връзка:

Социално изключване: Социалното изключване може да доведе до уязвимост.

Социална уязвимост: Социалната уязвимост е влияние на социалното изключване.

Стресори:

Социално изключване: Социалното изключване е един от стресовете на социалната уязвимост.

Социална уязвимост: Социалното изключване, природните бедствия и злоупотребите са стресови фактори за социалната уязвимост.

Въздействие:

Социално изключване: Социалното изключване оказва влияние както на хората, така и на общностите.

Социална уязвимост: Социалната уязвимост оказва влияние както на хората, така и на общностите.

С любезното изображение:

1. Разнообразие Няма 01 От Международния екип на образователния център на Kurt Löwenstein от Германия (qe07 (15)) [CC BY 2.0], чрез Wikimedia Commons

2. Jakarta Slumhome от Джонатан Макинтош - Собствена работа, [CC BY 2.0], през Wikimedia Commons