Present Perfect vs Present Perfect Continuous

В английския език времената заемат много важно място. „Времето“ се описва като „набор от форми, които глаголът приема, за да посочи времето на действие, завършеност или продължение на всяко действие.“ Настоящото перфектно време и настоящото перфектно непрекъснато говорят за скорошна дейност или действие.

Сегашно перфектно време

Настоящото перфектно напрежение обсъжда действие, завършено наскоро. Настоящият перфектен се използва, за да се говори за дейност, която се е случила в неуточнено време от настоящето. Споменаването на точното време не е необходимо. Настоящият перфект се използва в съчетание с неясни изрази като: някога, никога, много пъти, преди, вече, още и т.н.
Настоящият съвършен е представен като [има / има] + минало причастие. Използва се за представяне на опит, постижения и промяна във времето. Използва се и за незавършено действие, което очаквате, както и за множество действия, които са се случвали в миналото през различни периоди. Например:

  • Преподавам в Оксфорд от много години. (Опит) Той работи усилено дълго време, за да постигне тази позиция. (Постижения) Научих си урока по биология. (Опит) Бил съм в Гърция. (Постижения) Четири пъти е бил в Хонконг. (Промяна във времето) Сам все още не е пристигнал в Бостън. (Непълно действие) Той се е консултирал с много специалисти относно дъщеря си на Таласемик, но тя все още не се подобрява. (Множество действия)

Настоящият перфект също се използва заедно с времевите наречия, които се отнасят към близкото минало, като например: наскоро, просто, или които включват настоящето като: някога, все още, досега, досега. Например:

  • Току-що завърших домашната си работа. Досега бях в болницата. Били ли сте някога отговорни? Все още не сте посетили лекар?

Настоящият перфект обаче не се използва в случаите, ако миналото време е приключило. Например, твърдението „Купих нова книга вчера“ е неправилно използване. Правилно е обаче да се каже, че „днес купих нова книга.“ В този случай времето все още не е свършило. По същия начин изречението „Бил съм в Дисниленд, когато бях малко момче“ е неправилно. Макар че е правилно да се каже „Бил съм в Дисниленд“.


Настоящо перфектно непрекъснато напрежение

Настоящото перфектно непрекъснато напрежение отчита дейността като непрекъснато действие, което може да не е преустановено или завършено. Настоящото съвършено непрекъснато говори за действие, започнало в миналото, все още продължава в настоящето и ще продължи и в бъдеще.

Настоящата перфектна непрекъсната е представена като [има / има] + беше + минало причастие. Използва се в случаи, които са започнали в миналото и продължават да продължават. Например:

  • Вали от последните три часа. Сам е на водопроводната работа от юли.

Настоящата перфектна непрекъсната може да се използва и без да се уточнява продължителността с употребата на думи като „наскоро“ или „напоследък“. Приговорниците като: винаги, никога, само, винаги, просто, неподвижно и т.н., могат да се използват с представят перфектно непрекъснато напрежение. Например:

  • Пушете ли напоследък? Наскоро ходих на кардиолог.

Резюме:

  1. Настоящият перфект е за действие, което е приключило наскоро, докато настоящият перфектен непрекъснат взема предвид дейност като непрекъснато действие, което може да не е прекратено или завършено. Настоящият перфект не определя времето, докато настоящият перфектен непрекъснат може или не може да посочи време.

Препратки